PanFilozof.pl - Maciej Woźniczka

„Ce­lem życia jest:
w swo­jej małej
jed­nos­tko­wej duszy
od­bić jak najwięcej
kosmosu.”

– Henryk Elzenberg

książki

Prace autorskie

 1. Bibliografia publikacji zagranicznych z dziedziny etyki 1990-94. Układ rzeczowy i alfabetyczny. Maciej Woźniczka, Wydawnictwo WSP w Częstochowie. Toronto – Łódź – Częstochowa 1996/97, ss. 241. Recenzja w: R. Jadczak, Noty o książkach, w: „Edukacja Filozoficzna” 23, 1997, s. 391 oraz: Bibliografia publikacji zagranicznych z dziedziny etyki w latach 1990-94. Układ rzeczowy i alfabetyczny. Fundacja Batorego, Warszawa 1995, ss. 200 w wydruku komputerowym; ok. 2500 fiszek (na prawach wydruku komputerowego).
 2. Etyka. Przewodnik metodyczny dla studentów studiów nauczycielskich, Wydawnictwo WSP w Częstochowie. Częstochowa 1989, ss. 56. Oraz: Etyka. Przewodnik metodyczny dla studentów. Wydawnictwo WSP w Częstochowie. Częstochowa 1993. Wydanie II uzupełnione, ss. 39.

Prace redakcyjne (książki – redakcja i współredakcja)

 1.  M. Woźniczka, A. Zalewski (red.), Wokół negacji, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015, ss. 515.
 2. M. Woźniczka (red.), Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2014, ss. 614.
 3. M. Woźniczka, M. Rembierz (red.), Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?, Wydawnictwo AJD, skład, druk i oprawa: Multigraf s.c., Bydgoszcz, Częstochowa 2013, ss. 280. Recenzja w: W. Szuta, Filozofia historii filozofii, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XLII, z. 1, 2014, s. 179-181.
 4. M. Woźniczka, A. Marek-Bieniasz (red.), Filozofia a nauki przyrodnicze – odphysis do metaphysis i anthropos, Wydawnictwo AJD, druk i oprawa: Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski (Warszawa), Częstochowa 2012, ss. 320.
 5. Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa fiłozofii?, M. Woźniczka (red.), Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2011, ss. 306. Recenzja w: W. Szuta, Metafilozofia – ślepy zaułek czy szansa filozofii, w: „Rocznik Wydziału Filozoficznego WSF-P Ignatianum” w Krakowie (sprawozdania), 2011, t. XVII, s. 267-272. Recenzja w: W. Szuta, Metafilozofia – ślepy zaułek czy szansa filozofii, w: „Rocznik Wydziału Filozoficznego WSF-P Ignatianum” w Krakowie (sprawozdania), 2011, t. XVII, s. 267-272.
 6. W stronę filozofii autorskiej. Kolokwia Filozoficzne. Materiały z cyklu spotkań „Kolokwia Filozoficzne”, Złoty Potok k. Częstochowy, 6-7 Grudnia 2007, M. Oziębłowski, M. Woźniczka, A. Zalewski (red.), Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2009, ss. 257.
 7. Stan i perspektywy filozofii.Filozofia a przełom wieków. Pod redakcją M. Woźniczki, Częstochowa 2003, ss. 247.
 8. Pasja czy misja? O uczeniu filozofii, Pod redakcją D. Probuckiej, A. Olecha, M. Woźniczki, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 2001, ss. 146. Grant KBN-u za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 2001 r.
 9. Filozofia – sztuka myślenia i dobro wspólne. Sposoby uczenia się i nauczania filozofii. Pod redakcją M. Woźniczki, Częstochowa 1998, ss. 267. Recenzja w: J. Pieregończuk, Recenzje i sprawozdania, w: „Ruch Filozoficzny”, t. LVII, nr 2, 2000, s. 285-230; oraz W. Słomski,: O sposobach uczenia się i nauczania filozofii, w: „Edukacja Filozoficzna”, 27, 1999, s. 391-395; oraz tenże: Książka dla uczniów i nauczycieli, w: „Biuletyn Olimpiady Filozoficznej”, Warszawa, nr 17, 1999, s. 79-83.
 10. Bibliografia publikacji z dziedziny etyki 1990-1993. Układ rzeczowy i alfabetyczny. Opracowanie Ryszard Jadczak, Maciej Woźniczka, Częstochowa 1995, Wydawnictwo WSP Częstochowa, ss. 68.