PanFilozof.pl - Maciej Woźniczka

„Ce­lem życia jest:
w swo­jej małej
jed­nos­tko­wej duszy
od­bić jak najwięcej
kosmosu.”

– Henryk Elzenberg

kim jestem?

Nazywam się Maciej Woźniczka i jestem akademickim nauczycielem filozofii. Moimi zainteresowaniami badawczymi są: teoria i metodologia filozofii, filozofia edukacji i dydaktyka filozofii oraz filozofia nauk przyrodniczych. Staram się krzewić i popularyzować ideę powszechnego kształcenia filozoficznego. Jestem niepoprawnym optymistą wierzącym w sens myślenia i wartość rozumienia rzeczywistości. Moim hobby jest żeglarstwo (jestem sternikiem jachtowym) i turystyka górska.

Urodziłem się 26 listopada 1955 r. w Łodzi. Szkołę podstawową i średnią (XXVIII LO) ukończyłem w Łodzi. W latach 1974-79 studiowałem na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności (nazwa wcześniejsza: Wydział Chemii Spożywczej) Politechniki Łódzkiej (specjalizacja: Technologia Biochemii Technicznej). Pracę magisterską na temat: „Filtracja i ultrafiltracja w procesie otrzymywania alfa-amylazy bakteryjnej” napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Edwarda Galasa. Od czwartego roku studiów w Politechnice Łódzkiej podjąłem równoległe stacjonarne (dzienne) studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (kierunek Filozofia) Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską napisałem pod kierunkiem doc. dr hab. Michała Tempczyka na temat: „Implikacje filozoficzne teorii wiązań chemicznych”.

Następnie pracowałem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, zajmując się problematyką chemicznych zanieczyszczeń powietrza. Na ten temat opublikowałem (do użytku wewnętrznego i zewnętrznego) prace naukowe (wykaz w spisie publikacji). W roku 1984 podjąłem pracę na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Filozofii i Socjologii w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Częstochowskiej. Od roku 1985 jestem pracownikiem Zakładu Filozofii Akademii im. Jana Długosza (wcześniej, tzn. do 2004 r.: Wyższej Szkoły Pedagogicznej) w Częstochowie. W roku akademickim 1991/92 przebywałem na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia.

W 1993 r. uzyskałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Temat rozprawy doktorskiej „Z dziejów teorii wiązań chemicznych. Studium historyczno-metodologiczne”. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Stefan Zamecki (PAN). Prowadzę wykłady i ćwiczenia z filozofii i etyki w Akademii im. J. Długosza (wcześniej Wyższej Szkole Pedagogicznej) w Częstochowie. Od 1 września 1996 do 30 czerwca 2005 r. wykonywałem obowiązki nauczyciela filozofii i etyki w „Szkole Europejskiej” – Gimnazjum – Liceum (do 1 września 1999 r. daw. Gimnazjum Językowym) w Łodzi.

W 2014 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia. Uchwała Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ z dn. 16 stycznia 2014 r. Tytuł osiągnięcia: Filozofia i jej nauczanie. Uwarunkowania kształcenia filozoficznego w Polsce. Recenzenci: prof. L. Hostyński (UMCS), prof. R. Wiśniewski (UMK), prof. A. Pobojewska (UŁ).


Zobacz też:

Wywiad dla Długosz TV
Wywiad dla Częstochowskie24
Wywiad dla TV Orion