PanFilozof.pl - Maciej Woźniczka

„Ce­lem życia jest:
w swo­jej małej
jed­nos­tko­wej duszy
od­bić jak najwięcej
kosmosu.”

– Henryk Elzenberg

artykuły

2016

 1. Twórcze pisanie w filozofii jako spotkanie z samym sobą, w: G. Habrajska, J. Ślósarska (red.), Strategie twórcze w działaniu, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2016 (w druku).

2015

 1. Granice negacji, w: M. Woźniczka, A. Zalewski (red.), Wokół negacji, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015, s. 379-409.
 2. Wstęp. Imiona negacji, w: M. Woźniczka, A. Zalewski (red.), Wokół negacji, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015, s. 9-12.

2014

 1. Przyczyny zaniedbań w edukacji filozoficznej w Polsce, w: M. Woźniczka (red.), Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2014, s. 501-518.
 2. Wstęp. Polscy filozofowie wobec myśli europejskiej w XX stuleciu – na ćwierćwiecze wolności idei w Polsce (1989–2014), w: M. Woźniczka (red.),Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2014, s. 7-18.
 3. Dlaczego zakres edukacji filozoficznej jest kwestią opresji społecznej?, w: S. Sztobryn, K. Kamiński (red.), „Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje”, II tom serii „Rzeczywistość edukacyjna”, WN WSP, Łódź 2014, s. 287-308.
 4. Filozofia jako przedmiot szkolny. Główne założenia podstawy programowej z filozofii. Cele i możliwe strategie, w: W. Kamińska, P. Mroczkiewicz (red.), Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków, Wydawnictwo UKSW, Warszaw 2014, s. 171-203.
 5. Możliwości rozwiązania sporu o ideologię w edukacji. Znaczenie edukacji filozoficznej, w: M. Piasecka, A. Irasiak (red.), Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne, t. 7, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014, s. 61-83.
 6. Filozofia jako obowiązkowy przedmiot w szkole – próba problematyzacji zagadnienia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Po co filozofia?”, Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy, 6–7 marca 2014 r., w: „Filo-Sofija”, 26, 2014/3, s. 99-118.
 7. 6. Czy w nauczaniu filozofii obowiązują paradygmaty ideologiczne?, w: „Studia Philosophiae Christianae” 4/2014.

2013

 1. 1. Czy historia filozofii jest sumieniem filozofii? Konteksty dydaktyczne, w: M. Woźniczka, M. Rembierz, „Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?”, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2013, s. 253-269.
 2. Tytuł rozdziału: Wstęp, w: M. Woźniczka, M. Rembierz (red.), „Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?”, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2013, s. 5-11.
 3. Tradycja a przyszłość kształcenia filozoficznego w Polsce, w: Katarzyna Kowal, Anna Konert (red.), W poszukiwaniu fundamentów czyli o potrzebie stałości w zmieniającym się świecie. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Rosołowi, Wyd. AJD, Częstochowa 2013, s. 142-163.
 4. Czy pluralizm prowadzi do relatywizmu moralnego? Aksjologia w edukacji filozoficznej, w: „Prace Naukowe Filozofia X”, Częstochowa 2013, s. 59-67.
 5. Między popularyzacją europejskiej kultury filozoficznej a koncepcją kształcenia filozoficznego – Stanisław Brzozowski, w:  „Studia z Filozofii Polskiej”, t. 8, M. Rembierz K. Śleziński (red.), Wydawnictwo „Scriptum”, Bielsko-Biała – Kraków 2013, s. 257-274.

2012

 1. Czym może być filozofia przyrody w dobie współczesnej nauki?, w: Filozofia a nauki przyrodnicze – od physis do metaphysis i anthropos, pod redakcją Macieja Woźniczki i Anny Marek-Bieniasz, Wydawnictwo AJD, druk i oprawa Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski (Warszawa), Częstochowa 2012, s. 299-313.
 2. Tytuł rozdziału: Wstęp, w: M. Woźniczka, A. Marek-Bieniasz (red.), Filozofia a nauki przyrodnicze – od physis do metaphysis i anthropos, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2012, s. 5-12.
 3. Twórcze pisanie tekstów filozoficznych (creative writing), w: A. Pobojewska (red.), „Filozofia. Edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze „, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2012, s. 293-309.
 4. Ocena jakości kształcenia w dydaktyce filozofii, w: „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, nr 3/2012 (83), s. 397-412.
 5. W stronę metodologii dydaktyki filozofii, w: A. Gofron, A. Kozerska (red.), Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne, t. 5, Wyd. Impuls, Kraków 2012, s. 191-208.
 6. 6. Tradition of Socratism in philosophical educational reflection, w: “Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza. Filozofia”, 2012, t. 9, s. 79-98.

2011

 1. Metafilozofia a dydaktyka filozofii. Analiza koncepcji filozofii jako zaplecze teoretyczne dla konwencji kształcenia filozoficznego, w: Maciej Woźniczka (red.), Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozofii?, Wydawnictwo «scriptum», Kraków 2011, s. 253-293.
 2. Tytuł rozdziału: Wstęp, w: Maciej Woźniczka (red.), Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozofii?, Wydawnictwo «scriptum», Kraków 2011, s. 5-11.
 3. Maciej Woźniczka, Dariusz Dąbek, Polish ideas in Philosophy (Polish Philosophy and Philosophy in Poland), w: „Prace Naukowe Filozofia VIII”, Częstochowa 2011, s. 33-60.
 4. Spór o koncepcje filozofii jako podstawę dydaktyki, w: B. Gofron, A. Gofron (red.), Podstawy edukacji, t. 4, Konteksty dydaktyczne, Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 111-133.
 5. Poradnictwo filozoficzne jako inspiracja dla innych form poradnictwa, (drugie wydanie) w: Daniel Kukla (red.), Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, Wyd. Difin SA, Warszawa 2011, s. 77-105.
 6. Filozofia jako przedmiot szkolny. Główne założenia podstawy programowej z filozofii. Cele i możliwe strategie, Konferencja: Jak uczyć by nauczyć? W poszukiwaniu najlepszych metod realizacji podstawy programowej z filozofii. 23-24.IX.2011 r., UKSW, Warszawa, ul. Wójcickiego 1/3. Od 25.X.11 na stronie http://filozofia.no-ip.org/konferencja/Materialy.htm

2010

 1. Odwaga religii wobec pokory filozofii. Głos w dyskusji dotyczący relacji między religią a dziejowymi przemianami w filozofii, w: A.Olech, M. Rembierz (red.), Wokół „Pamięci i tożsamości”, Poznań 2010, s. 193-201.
 2. Prawda Europy. Między duchowym a społecznym doświadczeniem człowieka, w: U. Cierniak (red.), W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, Wyd. IFO AJD, Częstochowa 2010, s. 29-37.
 3. „Głos w dyskusji” (tytuł własny) Okrągłego Stołu „Model Edukacji Filozoficznej: istotne zagrożenia na obecnym etapie wprowadzania filozofii do szkoły, ich źródła i konsekwencje”, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 15-20.IX.2008 r., org. Instytut Filozofii UW, w: nie ma on żadnego tytułu, jest w ramach głosów w dyskusji panelowej w: Model edukacji filozoficznej, w: J. Jadacki (red.) Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Wydawnictwo Naukowe „Semper” Warszawa 2010, s. 226 – 231.
 4. Wiedza filozoficzna i problem jej systematyzacji. Koncepcje wiedzy filozoficznej w alternatywnych konwencjach kształcenia filozoficznego, Zebranie Naukowe Zakładu Filozofii AJD Częstochowa, 24.II.2010 r., w: „Prace Naukowe Filozofia VII”, Częstochowa 2010, s. 123-143.
 5. Relacja z warsztatów socjofilozoficznych (określenie autorów projektu) w Centrum Integracji Społecznej MEA (Projekt CIS MEA współfinansowany przez Unię Europejską) – Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń, 22-23.X.08, Łódź, w: „Prace Naukowe Filozofia VII”, s. 213-217, Częstochowa 2010.

2009

 1. Kwestia samodzielności polskiej filozofii, w: M. Oziębłowski, M. Woźniczka, A. Zalewski (red.), W stronę filozofii autorskiej. Kolokwia Filozoficzne. Materiały z cyklu spotkań „Kolokwia Filozoficzne”, Złoty Potok k. Częstochowy, 6-7 Grudnia 2007, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2009, s. 41-88.
 2. Poradnictwo filozoficzne jako inspiracja dla innych form poradnictwa, w:Wielowymiarowość poradnictwa w biegu ludzkiego życia, Wyd. Katedry Pedagogiki Pracy UKSW, red. naukowa Daniel Kukla, Warszawa 2009, s. 112-140.
 3. Neutralność czy zaangażowanie aksjologiczne w edukacji filozoficznej?, Zebranie Naukowe Zakładu Filozofii, AJD Częstochowa, 25.II.09. w: „Edukacja Filozoficzna”, vol. 48, 2009, s. 109-126.
 4. Alternatywność konwencji kształcenia filozoficznego jako wzorzec edukacyjny, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Sekcja Dydaktyki Filozofii, Warszawa, 15-20.IX.2008 r., org. Instytut Filozofii UW, w: „Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne” nr 10/2009 , s. 151-172.
 5. „Głos w dyskusji” (tytuł własny) Okrągłego Stołu „Model Edukacji Filozoficznej: istotne zagrożenia na obecnym etapie wprowadzania filozofii do szkoły, ich źródła i konsekwencje”, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 15-20.IX.2008 r., org. Instytut Filozofii UW, w: „Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne” nr 10/2009, s. 212-219.
 6. Perspektywa wykorzystania idei Henryka Elzenberga do konstrukcji programu edukacyjnej filozofii kulturowej, Konferencja Naukowa: „Filozofia Henryka Elzenberga – w poszukiwaniu metody”, org. IF UMK Toruń, Zakład Etyki, 31.V-1.VI.2007 r. (20 str. – wysłane Maciejowi Dąbrowskiemu 7.X.07), w: W. Tyburski, R. Wiśniewski, Elzenberg – tradycja i współczesność, Wyd. UMK, Toruń 2009, s. 119-135.
 7. Edukacyjne konteksty relacji między filozofią teoretyczną a praktyczną, w: D. Michałowska, S. Krzyśka (red. nauk.) „Zeszyty Filozoficzne” nr 14-15, Insytytut Filozofii UAM, Poznań 2009, s. 278-291.
 8. Filozofia a jej przekaz edukacyjny. Historyczne i metafilozoficzne uwarunkowania kształcenia filozoficznego, w: „Prace Naukowe Filozofia VI”, s. 115-136, Częstochowa 2009.

2008

 1. Postulaty wychowawcze w polskich koncepcjach kształcenia filozoficznego, w: J. Skoczyński (red.), Polskie Ethos i Logos, Kraków 2008, s. 93-106.
 2. O filozoficznych aspektach psychologii, [W:] „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Filozofia”, red. R. Miszczyński, z. V, 2008, s. 179-189.
 3. O filozoficznych aspektach psychologicznej koncepcji jakości życia, w: R. Derbis (red.), Jakość życia. Od wykluczonych do elity, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2008, s. 95-105.
 4. Społeczeństwo, kultura, moralność – problem elit, w: „Społeczeństwo, kultura, moralność”, red. Z. Plasienkova, M. Rembierz, Bielsko-Biała 2008, s. 305-314.
 5. Problem niestabilności kształcenia filozoficznego w Polsce w XX w., w: B. Burlikowski, W. Rechlewicz (red.), „Filozofia w szkole. Filozofia polska XX w.”, t. VIII, Kielce 2008, s. 82-102. Tekst przedstawiony na konferencji w Kielcach 21.IX.06, od 4.VI.2008 na stronie internetowej http://www.zfi.ajd.czest.pl/ w zakładce Pracownicy Zakładu/Archiwum Autorskie.
 6. Dehumanizujące oddziaływanie techniki. Od 4.VI.2008 na stronie internetowej: http://www.zfi.ajd.czest.pl/ w zakładce: Pracownicy Zakładu/Archiwum Autorskie.

2007

 1. Logika w szkole – utracony paradygmat edukacyjny, w: „Studia z Filozofii Polskiej”, t. 2 (2007), M. Rembierz, K. Śleziński (red.), Bielsko-Biała – Kraków 2007, s. 355-384, Wydawnictwo „Scriptum”.
 2. Filozofia kulturowa a filozofia scjentystyczna. Spór o standard polskiej edukacji filozoficznej, w: „Filozofia edukacji i etos rodziny”, red. W. Wójcik, M. Rembierz, Bielsko-Biała 2007, s. 53-71; Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.
 3. Poradnictwo filozoficzne jako jedna z propozycji społecznej aplikacji filozofii, w: T. Daszkiewicz, P. Czarnecki (red.), Wokół humanistycznych wartości. W 70. rocznicę urodzin Profesora Henryka Pilusia, Warszawa 2007, s. 437-449, (Rozprawy i Studia Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie).
 4. Jak uczyć filozofii? Możliwość odnowienia wartości kształcenia filozoficznego, WSHE Łódź, „Innowacje w Edukacji Akademickiej”, III.2007, nr 1, (6) 2007, s. 113-127. Informacja: http://www.innowacje.wshe.lodz.pl/archive.php?id=6
 5. Powrót do nauczania filozofii i etyki w szkole, w: „Zeszyty Szkolne”, nr 3 (25), 2007 s. 20-23; Wydawnictwo „Stentor”, Warszawa.
 6. Maciej Woźniczka, Dariusz Dąbek, Polish ideas in Philosophy (Polish Philosophy and Philosophy in Poland) (Filozofia polska wobec filozofii w Polsce), Seminarium „Polish Philosophers”, do: „Studia z Filozofii Polskiej”, M. Rembierz, K. Śleziński (red.), Bielsko-Biała – Kraków 2007. Obie wersje językowe od II.2008 na stronie internetowej: „Dianoia. Internetowe czasopismo filozoficzne Zakładu Filozofii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie”, „Acta Philosophica Czenstochoviensis in nomine Wladislavi Biegański”, nr 1, (1), 2007; http://wp.ajd.czest.pl/filozofia/index.htm; http://www.wp.ajd.czest.pl/filozofia/index.htm; http://www.zfi.ajd.czest.pl/; http://www.wns.ajd.czest.pl/ifsp/zfi/aktualnosci/doc/2007_acta_f.pdf;

2006

 1. Nauczanie filozofii w Polsce w I połowie XX wieku, w: „Studia z Filozofii Polskiej”, t. 1, M. Rembierz K. Śleziński (red.), Bielsko-Biała – Kraków 2006, Wydawnictwo „Scriptum”, s. 293-328.
 2. Możliwość standaryzacji współczesnych kierunków filozoficznych w perspektywie edukacyjnej, w: W. Rechlewicz (red.), „Filozofia w szkole. Współczesne kierunki filozoficzne.”, Kielce 2006, t. VII, s. 99‑116.
 3. Wpływ przyrodniczych paradygmatów poznawczych nauki nowożytnej na koncepcje nauczania przedmiotów filozoficznych, w: B. Płonka-Syroka, L. Miodoński, A. Paluch (red.), „Roczniki Antropologii Wiedzy”, r. II, Wrocław 2006, s. 21-47.
 4. Elementy filozoficzne w sporach chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, w: U. Cierniak, J. Grabowski (red.), Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem. Częstochowa 2006, s. 69-89.
 5. Tekst na stronie internetowej: Możliwości rozwinięcia znaczeń filozoficzno-religijnej refleksji Jana Pawła II; w: Odpowiedź na ankietę „W jakich kategoriach rozpatrujesz filozoficzne osiągnięcia Jana Pawła II (Karola Wojtyły)”, http://www.filozoficznie.pl, red. G. Trela (wysłane 15.II.2006, aktywne od 29.V.2006 r.).

2005

 1. Nadbudowywanie postawy refleksyjnej nad emocjonalną jako problem w nauczaniu etyki, w: B. Burlikowski, W. Rechlewicz, (red.), Filozofia w szkole. Współczesne dylematy i wyzwania etyczne, t. VI, Kielce 2005, s. 53-62.
 2. Dydaktyka filozofii jako dyscyplina metafilozoficzna, VII Polski Zjazd Filozoficzny, Sekcja Dydaktyki Filozofii, Szczecin, w: „Edukacja Filozoficzna” 2005, 40, s. 115-129.
 3. Bezradność jako problem w nauczaniu filozofii, w: Z. Gajdzica, M. Rembierz (red.), Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej, Katowice 2005, Wyd. UŚ, s. 261-272.

2004

 1. Terapia przez mądrość. Możliwości edukacji na pograniczu etyki i psychologii, w: A. Margasiński, D. Probucka (red.), Etyka Psychologia Psychoterapia, Wydawnictwo „Aureus”, Kraków 2004, s. 157-174.
 2. Teoria wiedzy jako przedmiot kształcenia filozoficznego w liceum ogólnokształcącym, w: B. Burlikowski, W. Rechlewicz, (red.), Filozofia w szkole. Filozofia w życiu, t. V, Kielce 2004, s. 331-349.
 3. Dydaktyka filozofii (w tym i etyki jako odrębnego przedmiotu). Scenariusze lekcji i inne materiały metodyczne. Skrypt dla nauczycieli liceum i gimnazjum.Studia Podyplomowe. Wiedza filozoficzno-etyczna. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Częstochowa 2002, ss. 120, formatu A4 (w formie oprawionej kserokopii); aktywne od VI.2004 r. (II.2006 – nadal dostępne) na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Filozofii: http://filozofiawszkole.republika.pl/materialy.html.
 4. Recenzja wydawnicza książki: B. Kožuh, Integracja wyników badań w pedagogice, tłum. z j. słoweńskiego A. Kozłowska, Częstochowa 2004.

2003

 1. Europa a Polska – idee dydaktyki nauk filozoficznych (analiza historyczna – wprowadzenie do problemu), w: B. Burlikowski, W. Rechlewicz, W Słomski (red.), Filozofia w szkole. Tradycje, przemiany, dążenia w procesie integracji europejskiej, t. IV, Kielce 2003, s. 141-168.
 2. Etyka w szkole jako przedsięwzięcie edukacyjne, w: Veritas una sed doctrina multiplex, Księga pamiątkowa ku czci prof. dr hab. Józefa Jaronia, red. W Słomski, M. Ciszek, Siedlce 2003, s. 297-305.
 3. Philosophy of education versus the basic of philosophy teaching, w: B. Kozuh, A. Kozłowska, A. Itati (ed.) The Relationship between Theory and Method in Educational Research, Buenos Aires – Częstochowa 2003, s. 130-139 oraz wersja polska: Filozofia edukacji a podstawy nauczania filozofii, w:Edukacja Filozoficzna, vol. 36, 2003, s. 75-84.
 4. Edukacja filozoficzna jako podstawa doświadczenia kulturowego – filozofia szkolna a współczesne idee kształcenia filozoficznego, w: U. Cierniak, J. Grabowski (red.), Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy, Częstochowa 2003, s. 605-620.
 5. Postulat racjonalności w nauczaniu filozofii, w: „Folia Philosophica” – Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2179, red. J. Bańka,2003, t. 21, s. 252-272.
 6. Tradycja sokratyzmu w filozoficznej refleksji edukacyjnej, w: Filozofia IV. Prace Naukowe WSP w Częstochowie, (red. R. Miszczyński), Częstochowa 2003, s. 77-94.
 7. Historiozoficzne uprawomocnienia edukacyjne filozofii, w: Stan i perspektywy filozofii.Filozofia a przełom wieków. Pod redakcją M. Woźniczki, Częstochowa 2003, s. 43-63.
 8. Możliwości kształcenia filozoficznego w koncepcji nauczania blokowego i zintegrowanego, w: T. Srogosz, B. Urbanowicz, Nauczanie blokowe i zintegrowane w praktyce szkolnej, Częstochowa 2003, s. 105-122.

2002

 1. Ograniczenia i trudności w edukacji filozoficznej w Polsce, w: Zrozumieć świat i człowieka , dz. zbior. pod red. W. Słomskiego, Kielce 2002, s. 371-392.
 2. Idea pogłębienia świadomości i współodczuwania jako wyznacznik duchowej autonomii człowieka – Schweitzer a Sokrates, w: S. Folaron (red.), Pozytywne myślenie o człowieku w filozofii Alberta Schweitzera, Częstochowa 2002, s. 79-95.
 3. Nauczanie filozofii i etyki w ramach koncepcji ścieżek edukacyjnych. Analiza przedstawionych propozycji, w: B. Burlikowski, W Słomski (red.), Filozofia w szkole, Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania, t. III, Kielce – Warszawa 2002, s. 585-606.
 4. Historyzm i problem jego uzasadnienia w dydaktyce nauk filozoficznych, w: E. Piotrowska, J. Wiśniewski (red. nauk.), Dydaktyka filozofii u progu XXI wieku. Problemy ogólne i perspektywy, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 127-144.
 5. Zdroworozsądkowe a profesjonalne doświadczenie filozoficzne. Przyczynek do edukacji filozoficznej w internecie, w: H. Mikołajczyk (red.), „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie”, nr 31/9/2002, s. 62-76; też: http://www.filozofia.pl/teksty/tekst_wozniczka.php3
 6. Goethe w opinii i omówieniach filozofów i historyków filozofii (O pewnych bibliograficznych kontekstach filozoficznych związanych z kulturowymi propozycjami J.W. Goethego); w: Studia Neofilologiczne, 2002, 3, s. 399-420.

2001

 1. Kulturowa funkcja edukacyjna filozofii wobec zagrożeń cywilizacyjnych, w: R. Miszczyński, H. Mikołajczyk (red.), Filozofia wobec zagrożeń cywilizacyjnych. Filozofia III. Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Częstochowa 2001, s. 111-120.
 2. Różnice między refleksją filozoficzną a refleksją w naukach szczegółowych w edukacji szkolnej, w: B. Burlikowski, W. Słomski (red.), Filozofia w szkole.Filozofia a nauki szczegółowe. Materiały Konferencji Naukowej Kielce, 22-23. września 2001, t. II, Kielce – Warszawa 2001, s. 167-186.
 3. Konsekwencje sporu psychologizm – antypsychologizm w dydaktyce filozofii, w: A. Olech (red.) “Psychologizm – Antypsychologizm”, Kraków 2001, s. 169-189.
 4. Spór psychologizm – antypsychologizm w dziedzinie filozofii: przegląd bibliograficzny i dyskusja, w: R. Miszczyński, H. Mikołajczyk (red.), Filozofia wobec zagrożeń cywilizacyjnych. Filozofia III. Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Częstochowa 2001, s. 185-205.
 5. Z problemów organizacji dydaktyki filozofii, w: Pasja czy misja? O uczeniu filozofii, Praca zbiorowa pod redakcją D. Probuckiej, A. Olecha, M. Woźniczki, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 2001, s. 105-111.
 6. Wisdom of culture and reason of philosophy. Perspectives of philosophical education (fragments), w: A. Kozłowska, B. Kožuh, The Quality of Education in the Light of Educational Challenges and Tendencies of the Third Millenium, Częstochowa 2001, s. 129-139 oraz wersja polska: Mądrość kultury a rozum filozofii. Perspektywy edukacji filozoficznej, w polskiej, zmienionej wersji opublikowane w: Edukacja Filozoficzna, 31, 2001, s. 78-93.
 7. Tradition of Socratism in philosophical educational reflection, Tekst przedstawiony na konferencji w Poznaniu, 12.X.2001, od 4.VI.2008 na stronie internetowej http://www.zfi.ajd.czest.pl/ w zakładce Pracownicy Zakładu/Archiwum Autorskie.

2000

 1. O profilu kształcenia filozoficznego w szkole średniej i wyższej, w: B. Burlikowski, W. Słomski (red.), Filozofia w szkole, t. I, Kielce – Warszawa 2000, s. 185-206.

1999

 1. Filozofia jako propozycja edukacyjna (filozofia w funkcji kulturowo-propedeutycznej), [W:] D. Probucka (red.), Dylematy filozofii, Kraków 1999, s. 123-132.
 2. Fenomen kulturowego funkcjonowania filozofii Augusta Comte’a, w: Świtała I. (red.), Poglądy Augusta Comte’a z perspektywy XX wieku, Częstochowa, 1999, s. 59-88.
 3. Dyskursywność koncepcji nauczania filozofii w ujęciu T. Czeżowskiego, w:Ruch Filozoficzny, T. LVI, Nr 3/4, 1999, s. 375-391.
 4. Doświadczenie moralne a doświadczenie egzystencjalne w kontekście edukacji filozoficznej, w: I.M. Świtała (red.), Doświadczenie moralne i filozofia człowieka. Esperienza morale e teoria sull’uomo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1999, s. 13-20.
 5. Przegląd publikacji związanych z nauczaniem filozofii w szkole średniej, [W:] „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Filozofia”, t. I, 1999, s. 115-132.
 6. Rekonstrukcja poglądów przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej na proces nauczania filozofii, w: W. Tyburski, R. Wiśniewski (red.), materiały zebrał R. Jadczak, Polska filozofia analityczna. W kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Księga poświęcona pamięci Ryszarda Jadczaka, Toruń 1999, s. 145‑162.
 7. Konflikt jako forma współistnienia tradycji i nowoczesności – konsekwencje dla etyki życia gospodarczego w Polsce. W: „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Filozofia”, t. I, 1999, s. 107-114. Też w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, nr 853, seria: Nauki Humanistyczne, nr 5, s. 139-146.

1998

 1. Umiejętność ponad wiedzą w uczeniu się filozofii, w: Filozofia – sztuka myślenia i dobro wspólne. Sposoby uczenia się i nauczania filozofii. Pod redakcją M. Woźniczki, Częstochowa 1998, s. 91-120.
 2. O odwadze myślenia filozoficznego – “dowód na nieistnienie świata” Gorgiasza z Leontinoi a cywilizacja informatyczna, w: Filozofia – sztuka myślenia i dobro wspólne. Sposoby uczenia się i nauczania filozofii. Pod redakcją M. Woźniczki, Częstochowa 1998, s. 181-188.
 3. Studiowanie filozofii we Włoszech. Rozmowa Macieja Woźniczki z Ireneuszem Świtałą, w: Filozofia – sztuka myślenia i dobro wspólne. Sposoby uczenia się i nauczania filozofii. Pod redakcją M. Woźniczki, Częstochowa 1998, s. 91-120.
 4. Postmodernizm a dydaktyka filozofii, w: Człowiek, kultura, język – wokół postmodernistycznych inspiracji, pod redakcją H. Mikołajczyka, Częstochowa 1998, s. 143-150.

1997

 1. Metafizyka a etyka w filozofii G.W. Leibniza, [W:] S. Folaron (red.) „Implikacje filozofii Leibniza” Częstochowa 1997, s. 21-31; też: [W:] „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Filozofia”, t. II, pod red. R. Miszczyńskiego, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, 2000, s. 161-172.
 2. Moralność a teorie emocji – charakterystyka wybranych stanowisk. [W:] „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie”, nr 8 (1), 1997, s. 53-61.
 3. Myśl etyczna Braci Polskich, [W:] „Coniunctio. Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Filozofia, Socjologia”, t. V, 1997, s. 41-49.
 4. Recenzja: Uwagi w sprawie publikacji “Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych”, [W:] „Coniunctio. Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Filozofia, Socjologia”, t. V, 1997, s. 119-122.
 5. Dehumanizujące oddziaływanie techniki, Tekst przedstawiony na konferencji w Częstochowie 13.V.1987, od 4.VI.2008 na stronie internetowej http://www.zfi.ajd.czest.pl/ w zakładce Pracownicy Zakładu/Archiwum Autorskie.

1996

 1. Negacja myślenia filozoficznego w poglądach Maxa Stirnera, [W:] Mikołajczyk H. (red.), W stronę filozoficznego doświadczenia. Antropologiczno-epistemologiczne aplikacje myślenia filozoficznego, Częstochowa 1996, s. 87-102.
 2. Emotywna referencjalność języka etyki, [W:] Miszczyński R. (red.), Z problemów lingwistyki kognitywnej. Znaczenie przekazu językowego w nauce. Częstochowa 1996.

1995

 1. O dydaktyce etyki w uczelni pedagogicznej, [W:] Kaszyński K., Żuk-Łapińska L., Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki. Zielona Góra 1995, s. 143-150.
 2. Etyka i etycy, [W:] „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Filozofia, Socjologia”, t. IV, 1995, s. 215-222.
 3. Z problematyki metodologicznej subdziedziny chemii, [W:] Miszczyński R. (red.) “Kształtowanie się podstaw nauki współczesnej”, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 1995, s. 79-91.

1994

 1. Problem dehumanizacji nauki we współczesnych kierunkach filozoficznych.[W:] „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Filozofia, Socjologia.”, t. III, 1994/95, s. 179-191.
 2. Etyka jako odrębny przedmiot filozoficzny w procesie nauczania. [W:] „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Filozofia, Socjologia”, t. III, 1994/95, s. 173-177.
 3. Bibliografia publikacji z dziedziny etyki w latach 1990-1994. Układ alfabetyczny. [W:] „Biuletyn Sekcji Etyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego”. Nr 3 Warszawa, wrzesień 1994.

1992

 1. Ogólnopolska Konferencja Etyków. [W:] „Edukacja Filozoficzna” 13, 1992, s. 227-231.
 2. Sprawozdanie ze Zjazdu Założycielskiego Sekcji Etyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. [W:] „Edukacja Filozoficzna” 14, 1992, s. 283-285.
 3. U źródeł teorii wiązań chemicznych. [W:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1992 zesz. 3, s. 28-63.

1991

 1. Z etyki Talmudu, [W:] „Żydzi w dziejach Częstochowy”, Z. Jakubowski (red.), Częstochowa 1991, s. 45-49. Drugie wydanie w: Z. Jakubowski (red.) przy współpracy S. Podobińskiego, Z dziejów Żydów w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 217-222.

1988

 1. Recenzja książki D. Sobczyńskiej pt. „Osobliwości chemii”. [W:] „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 1988 zesz. 1, s. 192-196.

1987

 1. Implikacje filozoficzne teorii wiązań chemicznych. [W:] „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1987, zesz. 3-4, s. 411-416 (9 pkt.).