PanFilozof.pl - Maciej Woźniczka

„Ce­lem życia jest:
w swo­jej małej
jed­nos­tko­wej duszy
od­bić jak najwięcej
kosmosu.”

– Henryk Elzenberg

nagrody i podziękowania

 1. Podziękowanie Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Częstochowie za pomoc okazaną Związkowi w okresie jego organizowania się – z dn. 09.12.1989.
 2. Nagroda Rektora WSP w Częstochowie – indywidualna II stopnia – za działalność organizacyjną na rzecz Uczelni – XII.1990.
 3. Nagroda Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WSP za pracę nad Regulaminem Wyborczym i Statutem WSP – 16.IV.1991.
 4. Nagroda Rektora WSP w Częstochowie – zespołowa I stopnia dla nauczycieli akademickich WSP – 23.IX.1991.
 5. Nagroda Rektora WSP w Częstochowie – zespołowa I stopnia – za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej w 1992 roku – 01.X.1992.
 6. Nagroda Rektora WSP w Częstochowie – zespołowa I stopnia – za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej w 1993 roku – X.1993.
 7. Nagroda Rektora WSP w Częstochowie – indywidualna II stopnia – za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej w roku 1993/94 – X.1994.
 8. Uhonorowanie pracy w Uczelnianej Komisji Wyborczej WSP – X.1996 – nagroda pieniężna.
 9. Nagroda Rektora WSP w Częstochowie – indywidualna II stopnia – za szczególne osiągnięcia w pracy w roku 1997/98 roku – X.1998 (za pracę w Uczelnianej Komisji Wyborczej w okresie 96 – 99; przyznana – III.1999 ).
 10. Nagroda Rektora WSP w Częstochowie – indywidualna II stopnia – za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej w roku 1998/99 roku – X.1999 (za pracę w Uczelnianej Komisji Wyborczej w okresie 1999; przyznana – 8.X.1999 ).
 11. Uhonorowanie pracy w Uczelnianej Komisji Wyborczej WSP – XI.1999 – nagroda pieniężna.
 12. Podziękowanie Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej za prace na rzecz Okręgowej Olimpiady Filozoficznej w Częstochowie w kadencji 1996 – 2000 (Wydane przez: Przewodniczący KG OF – prof. W. Krajewski).
 13. Nagroda Rektora WSP w Częstochowie – za pracę w Uczelnianej Komisji Wyborczej w okresie 2002 r.; przyznana – 24.VII.2002 ).
 14. Podziękowanie Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej za przygotowanie ucznia do zawodów centralnych XV Olimpiady Filozoficznej w roku szkolnym 2002/03 (Wydane przez: Przewodniczący KG OF – prof. W. Krajewski).
 15. Podziękowanie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego za pracę w Zespole Zadaniowym ds. Edukacji Filozoficznej z dn. 25.09.2003 r.
 16. 18. Podziękowanie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego za przeprowadzenie warsztatów metodycznych „Edukacja filozoficzna w kształceniu humanistycznym” z dn. 14.06.2004 r.
 17. Podziękowanie Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego prof. dr hab. Władysława Stróżewskiego za wkład w utworzenie filozofii jako kierunku studiów na poziomie licencjackim w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dn. 18.X.2006 r.
 18. Podziękowanie za udział w realizacji pilotażowego programu zajęć w AJD dla studentów obcojęzycznych z zagranicznych ośrodków partnerskich – Prorektor ds. Rozwoju AJD z dn. 29.VI.2007 r.
 19. Podziękowanie JM Rektora AJD w Częstochowie za „wieloletnią pracę na stanowisku Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej” z dn. 10.III.2008 r.
 20. Nagroda Rektora AJD w Częstochowie indywidualna III° – za „wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej”; przyznana – 2.VII.2008 ).
 21. 8.II.2010 r. – podziękowanie Dyrektora Biblioteki Głównej AJD za nieodpłatne pozyskanie do jej zbiorów 34 tomów „Przeglądu Filozoficznego” i „Kwartalnika Filozoficznego” z lat 1901 – 1934.
 22. 14.X.2013 r. – Nagroda Rektora zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (Kierownik Zespołu: przygotowanie wniosków dotyczących utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia z Analityki i kreatywności społecznej oraz kierunku studiów drugiego stopnia z Filozofii. – akceptacja MNiSzW: VII.2013), wspólnie z dr B. Pawlicą i dr E. Kornacką-Skwarą.
 23. Podziękowanie za udział w pracach jury VIII Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficzno-Oratorskiego „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy”, org. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i XXIII LO, Łódź 14.XI.2014 r.